ul. Westerplatte 15, Kraków

Przyjazd

02
paź2023

Wyjazd

3
paź2023

Regulamin

Regulamin Hotelu WYSPIAŃSKI

 1. Do rejestracji wynajęcia pokoju w hotelu niezbędne jest okazanie przez Gościa pracownikowi Recepcji dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego Jego tożsamość oraz podpisanie karty rejestracyjnej.
 2. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości Gościa w sposób umożliwiający Jego zarejestrowanie, Recepcjonista ma obowiązek odmówić wynajęcia pokoju hotelowego.
 3. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 12.00 dnia następnego.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin wynajęcia pokoju, co jednak nie jest wiążące dla hotelu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 12.00, nie dłużej jednak jak do godziny 14.00, bez wcześniejszego uzgodnienia z Recepcją, jest traktowane jako samowolne przedłużenie pobytu Gościa w pokoju hotelowym. W takim przypadku program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za pół doby wynajmu pokoju hotelowego według cen pełnych. Natomiast samowolne przedłużenie pobytu Gościa  poza godzinę 14.00 skutkuje opłatą w wysokości pełnej doby hotelowej co jednak nie gwarantuje możliwości dalszego pobytu Gościa w wynajmowanym lub innym pokoju hotelowym. W każdym przypadku naliczenia powyższej opłaty Hotel ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 6. Gość hotelowy nie może przekazywać i udostępniać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynęła doba hotelowa, za którą uiścił opłatę.
 7. Gość hotelowy może przyjmować w pokoju hotelowym osoby niezarejestrowane  w systemie hotelowym wyłącznie w godzinach od 7.00 do 22.00. 
 8. Przebywanie po godzinie 22.00 w pokoju Gościa osób niezarejestrowanych w hotelu   jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez  Gościa na dokonanie opłaty za pobyt tych osób wg obowiązującego cennika.
 9. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego.
 10. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości i klientów hotelu.
 11. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń hotelu oraz innych Gości i klientów hotelu  powstałe z Jego winy lub odwiedzających Go osób.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. W hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 13.  Każdorazowo, opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte.
 14. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Gość powinien niezwłocznie powiadomić recepcję o zaistniałej szkodzie natychmiast po jej stwierdzeniu. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 15. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 16. Hotel świadcz y usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi hotelowi właściwą reakcję.
 17. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 6 miesięcy, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego lub przekaże do utylizacji.
 18. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Hotelu.
 19. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub w mieniu innych Gości hotelu i jego klientów, albo przyczynił się do szkody na osobie innych Gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu lub jego klientów, albo też w inny sposób  zakłócił spokój w Hotelu.
 20. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja.
 21. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jan-Pol S.A., 31-033 Kraków, ul. Westerplatte 15.
 22. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego oraz prawnie uzasadnionych interesów administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,f ogólnego Rozporządzenia PU i R. UE z dnia 27.04.2016.
 23. Pani/Pana przetwarzane dane osobowe są danymi niewrażliwymi.
 24. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres maksymalnie 10 lat.
 25. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 26. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 27. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
 28. Administratorem systemu monitoringu jest Jan-Pol S.A. z siedzibą w Krakowie 31-033, ul. Westerplatte 15.
 29. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym
 30. Podstawą przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora. Zapisy monitoringu przechowywane będą do nadpisania.

Rozporządzenie

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

czytaj więcej

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Jan-Pol S.A., ul. Westerplatte 15, 31-033, Kraków Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane